PROVOZNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY
  Z ustanovení § 119 zákona č. 561/2004 Sb. a vyhlášky č.107/2005 Sb.
     
  Školní jídelna se řídí vyhláškou O školním stravování č.107/2005Sb., vyhláškou č.137/2005 Sb., hygienické požadavky na stravovací služby. Vyhláška o školním stravování a hygienické předpisy jsou k nahlédnutí v kanceláři školní jídelny.
     
  všichni strávnici jsou povinni vyplnit a odevzdat podepsané (u nezletilých zákonní zástupci) přihlášky ke stravování
  každý strávník si zakoupí stravovací kartu, ke které bude v PC zřízeno osobní konto
  každý strávník (u nezletilých zákonní zástupci) zajistí založení souhlasu s inkasem na úhradu stravného u svého peněžního ústavu, klienti České spořitelny zřídí souhlas s inkasem ze svého sporožirového účtu ve prospěch sběrného účtu č.0101260311/0800 klienti ostatních peněžních ústavů zřídí u svého peněžního ústavu souhlas s inkasem ze svého běžného účtu ve prospěch účtu č.604534329/0800, zřízení souhlasu s inkasem potvrdí peněžní ústav majiteli účtu razítkem na tiskopis, který strávník odevzdá ve školní jídelně, co nejdříve , aby mu mohlo být zřízeno osobní konto
  vyúčtování stravného probíhá na začátku měsíce zpětně za skutečně odebranou stravu v daném měsíci, z tohoto důvodu je nutné , aby majitel účtu měl na svém účtu dostatek finančních prostředků na úhradu stravného vždy k 15. dni v měsíci
  v případě nedostatečných finančních prostředků na účtu nebude provedena inkasní platba, osobní konto strávníka bude ihned zablokováno a nebude mu umožněn odběr stravy až do doby uhrazení dluhu
  v případě, že strávník nebude mít dva po sobě jdoucí měsíce uhrazené stravné v termínu splatnosti (k 15. dni v měsíci) bude vyřazen z evidence strávníků a nebude mu umožněn odběr stravy
  školní jídelna nabízí výběr ze tří hlavních jídel
  ve školní jídelně je bezobjednávkový systém, tzn. jednotlivá strava se neodhlašuje ani nepřihlašuje
 
školní jídelna je otevřena po dobu prodeje svačin:   8.45 hod. -   8.55 hod.
    9.40 hod. - 10.00 hod.
 
obědy se vydávají - pro cizí strávníky 11.00 hod. - 11.45 hod.
  - pro školní stravování 11.45 hod. - 14.00 hod.
  při školním stravování vstupují strávníci do školní jídelny na pokyn dozoru
  strávníci po vstupu do jídelny si umyjí ruce, vyzvednou podnos a u výdejního okénka nahlásí druh hlavního jídla, které si potom odeberou, postoupí k  pokladně, kde pomocí stravovací karty otevřou své osobní konto a pokladní naúčtuje odebranou stravu
  po konzumaci oběda odnesou strávníci nádobí k určenému prostoru, příbory odevzdají do nádoby k tomu určené, odnášení nádobí a příboru mimo školní jídelnu je zakázáno
  strávníci jsou povinni chovat se při jídle ohleduplně, v souladu se společenskými pravidly při stravování
  dojde-li k potřísnění podlahy (vylitá polévka, nápoje, upadnuvší jídlo apod.) nahlásí strávník ihned tuto skutečnost zaměstnancům školní jídelny nebo dozoru, kteří zajistí okamžitě nápravu a zabezpečí, aby nedošlo k uklouznutí procházejících strávníků
  jídla prodávána v rámci školního stravování konzumují strávníci jen v  prostorách školní jídelny, v případě nemoci je umožněno první den vyzvednutí oběda do jídlonosiče
  výše stravného v rámci školního stravování je řešeno dle vyhlášky č.107/2005 Sb., žáci jsou zařazování do kategorií dle věku, kterého dosáhnou v daném školním roce, tj. od 1.9. – 30.8.
  dojde-li k úrazu, nevolnosti apod. ve školní jídelně, ohlásí strávník tuto skutečnost dozoru, případně řediteli školní jídelny
  technické nebo hygienické závady hlásí strávník řediteli školní jídelny, případně hlavní kuchařce
  připomínky k pokrmům ohlásí strávník řediteli školní jídelny nebo hlavní kuchařce
  s jídelním lístkem se mohou strávnici seznámit ve školní jídelně
  tento provozní řád je k dispozici ve školní jídelně
     
     
    Stanislav Vícha, ředitel školní jídelny
     
    V Českých Velenicích 27.11. 2007
     
 
Realizace:      Studio dmm       DataFest                                    Poslední aktualizace 12.4.2016